Loading...
 

Fever and temporal headache in a 70-year-old male with presumed large vessels vasculitis
Christos Vettas, Athina Dimosiari, Christina Kydona, Athina Pyrpasopoulou, Eugenia Avdelidou, Emmanouil Roilidis, Alexandros Garyfallos, Theodoros Dimitroulas

Periaortitis and diffuse subendocardial vasculitis in a patient with systemic lupus erythematosus – Lupus flare or a coexisting disease?

Ourania Gioti, Evangelos Theotikos, Argyro Lazarini, Andreas S. Triantafyllis, Alexia Balanika, Maria Boutsikou, Pavlos Tsinivizov, Antonis Fanouriakis, Antonia Elezoglou